บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 9 นครราชสีมา

www.nhso.go.th/korat

ผู้บริหาร สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

ดร.พญ.สาวิตรี วิษณุโยธิน
ผู้อำนวยการ

อีเมล์ sawitree.v@nhso.go.th
เบอร์โทร 081-064-3420

ภก.สายชล พิมพ์เกาะ
รองผู้อำนวยการ

อีเมล์ saichol.pi@nhso.go.th
เบอร์โทร 086-622-8111

นายตรารัศมิ์ นาคดิลก
รองผู้อำนวยการ

อีเมล์ trarus.n@nhso.go.th
เบอร์โทร 081-170-4083

ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์

นางวันทาหวังเลี้ยงกลาง

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ
wanta.w@nhso.go.th
092-2465755
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานกำกับติดตาม และประเมินผล งานสนับสนุน อนก.ระดับเขตพื้นที่ งานพัฒนาบุคลากร (HRD)

น.ส.ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ chanokchut.y@nhso.go.th
เบอร์โทร 085-8598488
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานกำกับติดตาม และประเมินผล งานสนับสนุน อนก.ระดับเขตพื้นที่

น.ส.พัชรีพร สมสอาด

นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ patchareeporn.s@nhso.go.th
เบอร์โทร 080-7249167

งานสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ
การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

นายพูนชัย ไตรภูธร

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ
อีเมล์ poonchai.t@nhso.go.th
เบอร์โทร 089-4282862
งานที่รับผิดชอบ : งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
1) PP Basic Service
2) PP Fee schedule
3) PPA
กลุ่มเปราะบาง
1) งานสุขภาพพระสงฆ์
(2) งานสุขภาพผู้ต้องขัง

นายสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ swatchai.k@nhso.go.th
เบอร์โทร 090-1975226
งานสนับสนุนการจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
1) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการชุมชนโดยกองทุน อปท.
2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพตาม ม.47
3) สนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท.
4) พัฒนาระบบข้อมูลติดตามประเมินผล และการจัดองค์ความรู้ในระบบสุขภาพชุมชน

น.ส.พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ pongpaka.p@nhso.go.th
เบอร์โทร 090-8808234
การขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ
1) บริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว (PCC)
2) บริการปฐมภูมิ(รพ.สต.)
3) หน่วยบริการเฉพาะด้าน - เวชกรรม - เภสัชกรรม - การพยาบาลและผดุงครรภ์ - แพทย์แผนไทย/แพทย์แผน ไทยประยุกต์/แพทย์แผนจีน - LAB นอกห้องปฏิบัติการ - กายภาพบำบัด
4) บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth /Telemedicine)
5) บริการการแพทย์แผนไทย
6) ระบบยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง
7) บัญชีข้อมูลยา (Drug catalog)

นายอัษฎาวุธ สาระสิทธิ์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ adsadawut.s@nhso.go.th
เบอร์โทร 084-5441004
การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
1) การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
2) งานกองทุนฟื้นฟูสมรถถภาพระดับจังหวัด
3) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ศูนย์เด็กเล็ก/NCD
4) สนับสนุนงานหน่วยบริการร่วมด้านกายภาพบำบัด

น.ส.สกุลรัตน์ อภัยศรี

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ sakulrat.a@nhso.go.th
เบอร์โทร 098-2797698
การดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
1) การดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
2) พัฒนาระบบข้อมูลติดตามประเมินผล และการจัดองค์ความรู้ในระบบสุขภาพชุมชน
3) การดูแลประคับประคอง แบบ Palliative Care

น.ส.มาลินี สุกิจพัฒนคุณ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
อีเมล์ malinee.s@nhso.go.th
เบอร์โทร 081-3453366
สนับสนุนกลุ่มงาน

งานสนับสนุนการมีส่วนร่วม การคุ้มครองสิทธิ และการสื่อสารหลักประกันสุขภาพ

น.ส.เสนีย์วรรณ์ เสนียุทธ์

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ
อีเมล์ saneewan.s@nhso.go.th
เบอร์โทร 090-1975224
1.งานรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
2.งานประชาสัมพันธ์
3.งานสนับสนุนการมีส่วนร่วม

น.ส.กานดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ kanda.t@nhso.go.th
เบอร์โทร 084-4390108
1. การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการ (มาตรา 41)
2. การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการฯ

น.ส.พรพิมล ภูสองชั้น

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ pronpimol.p@nhso.go.th
เบอร์โทร 061-3979405
การจัดการข้อร้องเรียน
งานสนับสนุนการมีส่วนร่วม

น.ส.สุพรรณี ชูเวช

นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ supannee.c@nhso.go.th
เบอร์โทร 098-2797696 งาน
คุ้มครองสิทธิ
คณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
- คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ม.41)
- คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข - คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
งานประชาสัมพันธ์

น.ส.พิมพ์ชนก งามอินทร์

นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ pimchanok.n@nhso.go.th
เบอร์โทร 092-1191220 งาน
1.ประชาสัมพันธ์
2.การจัดการข้อร้องเรียน
3.งานสนับสนุนการมีส่วนร่วม

งานสนับสนุนและกำกับติดตามประเมินผล
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นางพรพิศ หนองขุ่นสาร

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ
อีเมล์ pornpis.n@nhso.go.th
เบอร์โทร 081-1703915 งานบริหารกองทุนภาพรวม และ งานชดเชยค่าบริการ ผู้รับผิดชอบ นางพรพิศ หนองขุ่นสาร
1. งบ Basic Payment OP/IP/PP Basic service
2.งานชดเชยค่าบริการสาธารณสุข
3.งานบริหารจัดการงบกองทุนไต
4) งานบริหารจัดการผู้ป่วยมะเร็ง
5) งานบริหารจัดการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
6) บริหารจัดการ กรณีเฉพาะ
- งานบริการรองเท้าเบาหวาน
- งานบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
- งานบริการ PCI
7) งานบริการ Stroke STEMI

น.ส.ภัทราพร โสมาบุตร

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ patraporn.s@nhso.go.th
เบอร์โทร 090-1975181
กำกับติดตามการตรวจสอบชดเชยค่าบริการ
Audit IP - Coding Audit - Audit-เฉพาะกิจตามนโยบาย

น.ส.อรุณรัศม์ กุนา

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ arunruch.k@nhso.go.th
เบอร์โทร 090-1975223
การบริหารจัดการกองทุนรายโรค
1) งานบริหารจัดการผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ,วัณโรค,ตับอักเสบ
2) งานบริหารจัดการผ่าตัดต้อกระจก
3) งานบริหารจัดการกองทุนโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

นายสัณทวี เข็มขัด

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ santawee.k@nhso.go.th
เบอร์โทร 090-1975228
1.กำกับติดตามการเข้าถึงสิทธิ ในระบบ UC กำกับติดตามคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ
2. งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
3.งานนิติกรรมสัญญา
4.งานเอกสารเบิกจ่ายงบกองทุน
5.งานด้านสารสนเทศ IT เขตและงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
6)งานบริหารจัดการกองทุนโรคเรื้อรังในชุมชน (จิตเวชชุมชน)

นายอานิตย์ โรจนอภิพัฒน์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ arnit.r@nhso.go.th
เบอร์โทร 090-1975229
1.การบริหารจัดการงบค่าใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ
2.ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

นางเนตรนภา ประชายะกา

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ netnapa.p@nhso.go.th
เบอร์โทร 061-4214602
Audit OP
Billing Audit
(1) OPAE
(2) OPLGO
(3) Covid 19

นายวิวัฒน์ ปัญชุมภู

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ wiwat.p@nhso.go.th
เบอร์โทร 092-2465745
Audit PP
(1) Audit PPFSS
(2) Audit ฟื้นฟู
(3) 43 แฟ้ม

น.ส.ศปรรณยศร ชุติรดากุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ
อีเมล์ sapunyason.c@nhso.go.th
เบอร์โทร 062-6293291
สนับสนุนงาน AUDIT

กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร

นายอทิตยะ มาศมนัส

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ
อีเมล์ athittaya.m@nhso.go.th
เบอร์โทร 099-4145419
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนภายในสำนักงาน

น.ส.จิตราวดี อาศรัยป่า

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ jitravadee.a@nhso.go.th
เบอร์โทร 090-1975231
งานการเงิน
- งบบริหารจัดการ
- เงินกองทุนสวัสดิการ
งานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร

น.ส.กาญจณา หินทองหลาง

นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
อีเมล์ kanjana.h@nhso.go.th
เบอร์โทร 088-0448862
งานบัญชี

นายสำราญ ภูมิจันทึก

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
อีเมล์ samlarn.p@nhso.go.th
เบอร์โทร 090-1975232

นายชวฤทธิ์ แสงโทโพธิ์

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
อีเมล์ chawarit.s@nhso.go.th
เบอร์โทร 090-1975285

นายคฤหัสถ์ ทรวงโพธิ์

พนักงานจ้าง เหมาบริการ
Tell kharuhut.s@nhso.go.th 091-8696637
ส่งเสริม
การประชุม

น.ส.ปริศนา สุขจิตร

พนักงานจ้าง เหมาบริการ
Tell prisana.su@nhso.go.th
โทร 063-9607350
งานธุรการ รับ-ส่งหนังสือ